Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. (Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.)

Jotta voimme tuottaa käyttäjille palveluitamme, edellyttää se joidenkin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilödataa tarvitaan, jotta varaukset voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tieto asiakkaille.

TinkyBell Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

1. Rekisterinpitäjä

TinkyBell Oy
Rantapolku 10
67700 Kokkola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Häkkinen-Collander
heli@tinkybell.fi
+358458993007

3. Rekisterin nimi

TinkyBell Oy:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on TinkyBell Oy:n ja asiakkaan välinen asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen sekä sovittujen toimeksiantojen hoitaminen ja niihin liittyvä viestintä
 • laskutus
 • tilastolliset tarkoitukset

Tietoja ei missään vaiheessa käytetä mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin tai markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • etu- ja sukunimet
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • kansalaisuus
 • ammattinimike
 • matkavarauksiin liittyvät tiedot kuten matkakohde, matkapäivät, varauspäivä, hotellitiedot, lentotiedot, matkan hinta, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut
 • kanta-asiakasnumerot
 • passikopiot
 • maksukortin numero
 • matkustuspreferenssit, kuten istumapaikkatoivomus (käytävä/ikkuna) ja eritysruokavalio*
 • ostohistoria
 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • yritysasiakkailta yrityksen nimi ja osoitetiedot, asiakkaan ammattinimike, yrityksen y-tunnus ja laskutustiedot
 • mahdollinen passin numero ja voimassaolo

Kaikilta asiakkailta ei kysytä kaikkia tietoja, vaan ainostaan ne tiedot, joka ovat välttämättömiä, jotta matka voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella.

* Erikoisruokatoivomus saattaa olla ns. arkaluontoinen tieto. Mikäli asiakas antaa kyseisen tiedon, katsotaan hänen antaneen nimenomaisen suostumuksensa tiedon käsittelylle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • sähköpostitse
 • puhelimitse
 • sopimuksista
 • asiakastapaamisista
 • muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan matkan varaamisen ja toteuttamisen kannalta tarpeellisille tahoille ja yhteistyökumppaneille, sekä muiden mahdollisten palveluiden tai toimeksiantojen toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyssä sovelletaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita. Henkilötietoja luovutetaan vain sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja luovutetaan myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön periaatteita noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TinkyBell Oy pidättää oikeuden säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat edellytys ostetun matkan toteuttamiseksi. Oikeus henkilötietojen poistamiseksi rekisteristä alkaa, kun asiakas on palannut tilaamaltaan matkalta tai perunut voimassaolevan varauksen.